Afbeelding

Gemeentenieuws Elburg

gemeente

Was de rookmelder niet afgegaan, dan waren we er niet meer geweest
Start oktobercampagne Brandpreventieweken 

Moderne meubels en oplaadbare apparaten zorgen voor heviger en gevaarlijkere branden. Chiara uit Schiedam overkwam het kortgeleden toen een hoverboard aan de oplader ’s nachts in brand vloog: “Ik ben niet alleen mijn twee honden kwijt, maar ook al mijn spullen. De brandweer zei dat het een kwestie van seconden was. Als we de rookmelder niet hadden gehoord, hadden ook mijn kinderen en ik het niet overleefd”.

Rookmelders verplicht in alle woningen

Per 1 juli 2022 is het wettelijk verplicht om in je woning op elke etage met een verblijfsruimte een rookmelder te hebben. Op de campagnewebsite www.rookmelders.nl vind je een handige online tool die een persoonlijk advies geeft hoeveel rookmelders je nodig hebt om aan de rookmelderplicht te voldoen. Ook vind je er advies waaraan je een goede rookmelder herkent, waar je ze moet plaatsen en hoe te onderhouden. En tips om brand te voorkomen, hoe oplaadbare apparaten veilig op te laden en hoe je bij brand veilig buiten komt.

‘Rookmelders redden levens’ is een campagne van het Netwerk Nationale Brandpreventieweken; een initiatief van de Nederlandse Brandwonden Stichting, Brandweer Nederland, het IFV en het Verbond van Verzekeraars om het aantal slachtoffers van woningbranden in Nederland tot een minimum te beperken.

Een goed punt voor informatie en een prik zonder afspraak

GGD Noord- en Oost-Gelderland is op donderdag 14 oktober en donderdag 4 november aanwezig bij Dorpshuis de Deel voor extra informatie en voorlichting over het coronavirus en de coronavaccinatie. De locatie is een tijdelijke pop-up locatie met vrije inloop voor iedereen die vragen heeft of zich wil laten vaccineren zonder eerst een afspraak te maken.

Als iedereen zich laat vaccineren, kan het coronavirus zich minder makkelijk verspreiden. Een vaccinatie beschermt niet alleen jezelf, maar ook de mensen om je heen. Als veel mensen een prik nemen, kan er steeds meer en komen er minder coronaregels. Het geeft uiteindelijk meer vrijheid. Daarom willen we iedereen in de gemeente Elburg in deze pop-up locatie de gelegenheid bieden om zich te informeren en laten vaccineren.

Vaccineren is niet verplicht. Je kiest zelf of je een prik wil of niet. Je goed informeren helpt bij het maken van een keuze. In de pop-up locatie geven we je alle informatie en kun je vragen stellen. Om zeker te weten dat je een keuze maakt die bij jou past, zorgen wij dat je dit kan doen op basis van goede, open en eerlijke informatie.

De pop-up locatie bij Dorpshuis de Deel, Doornspijk is geopend op donderdag 14 oktober en donderdag 4 november van 11.00-19.30 uur aan de Oude Kerkweg 52. Vrije inloop is mogelijk en praktische informatie is te vinden op: www.ggdnog.nl/corona/corona-vaccinaties/vaccinatietour-door-de-regio

Steun aan ondernemers

De coronasteun aan ondernemers is per 1 oktober gestopt. Dat geldt ook voor de Tozo en de TONK-regeling. Ondernemers die vanaf 1 oktober nog niet genoeg inkomsten hebben, kunnen een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. De gemeente voert deze regeling uit.

De Bbz is een bestaande regeling, maar hij wordt van 1 oktober tot en met 31 december 2021 versoepeld. Deze tussenregeling noemen we Bbz Soepel (tussen Tozo en reguliere Bbz). Vanaf 1 januari 2022 geldt de normale Bbz weer.

Voorwaarden die gelden om recht te hebben op Bbz Soepel: 

We kijken naar het aantal uren dat u werkt binnen uw bedrijf. Het urencriterium is 1225 uren per jaar. 

We nemen uw woonsituatie (zoals inwonende meerderjarige kinderen) en het inkomen van uw partner mee bij het bepalen van het recht op Bbz soepel.  

We kijken naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf.

U kunt de Bbz maximaal 3 maanden krijgen.  

Als u recht heeft op Bbz soepel, ontvangt u die als gift (om niet).  

Via de website www.krijgikbbz.nl kunt u meer lezen over de Bbz regeling. Een aanvraag Bbz soepel kunt u indienen via het aanvraagformulier dat u op www.elburg.nl kunt vinden. Vragen kunt u stellen via het e-mailadres corona-ondernemers@elburg.nl

Muzieklessen volg je bij Muziekschool de Spelerij!

Wil je starten met muzieklessen? Na de herfstvakantie kun je weer instromen.

Muziekschool de Spelerij is er voor iedereen! Jong en oud en iedereen die daar tussenin zit!

Algemene Muzikale Vorming

AMV is een 1-jarige cursus voor alle kinderen uit groep 3 die al enigzins kunnen lezen en groep 4, die het leuk vinden met elkaar muziek te maken.

In spelvorm maken we elke week muziek. Kinderen leren muziekinstrumenten kennen, noten lezen en liedjes spelen op de xylofoon.

U kunt uw kind hiervoor opgeven. De lessen worden gegeven in twee groepen op de dinsdagmiddag. Uw kind kan nu nog meedoen.

Kijk voor alle informatie over onze lessen op onze website www.elburg.nl of facebookpagina en wees welkom!

Vraag van de week

Hoe vaak ziet u uw collega’s?

Heel vaak. We werken als burgemeesters veel samen, op allerlei onderwerpen. Natuurlijk in de aanpak van de coronacrises. Daarvoor spreken we elkaar iedere twee weken. Maar ook als het gaat om de politie en brandweer werken we veel samen. We hebben een gezamenlijke brandweer organisatie met 22 gemeenten. En we hebben met 6 gemeenten hetzelfde politieteam. Eigenlijk ontmoet ik mijn collega’s iedere week wel. We maken bijvoorbeeld samen plannen over de aanpak van de ondermijnende criminaliteit. Maar we gaan ook samen naar Den Haag om de Tweede Kamer en het Kabinet te overtuigen dat er een verbod moet komen op 3MMC en vergelijkbare drugs.

We werken ook samen binnen de regio Zwolle. Daar stemmen we als gemeenten de plannen af voor woningbouw, bedrijventerreinen, bereikbaarheid en arbeidsmarkt. We lobbyen samen bij de provincie en de rijksoverheid voor meer woningen, voor de aanpak van de files op de A28 etc. 

Ook rond andere onderwerpen ontmoeten we elkaar. Zoals de viering van 75 jaar vrijheid. Dat wilden we met Nunspeet, Elburg en Oldebroek samen doen, maar dat ging helaas niet door in verband met Corona. 

Mijn collega’s elders uit het land ontmoet ik op congressen, trainingen en cursussen, maar ook rond andere onderwerpen. Zo is er een samenwerkingsverband van Vestingsteden, een samenwerkingsverband van Zuiderzeegemeenten en een internationaal samenwerkingsverband van Hanzesteden. Allemaal bedoeld voor de toeristische promotie van onze prachtige gemeenten.

Het is goed de collega’s regelmatig te ontmoeten om zo van elkaar te kunnen leren en elkaar verder te kunnen helpen. Dat geeft mij altijd weer nieuwe energie en nieuwe inspiratie.

Ir. J.N. Rozendaal
Burgemeester gemeente Elburg

Snoeihoutactie dinsdag 12 oktober 2021

Dinsdag 12 oktober 2021 kunt u uw snoeihout weer laten ophalen. Het gaat dan alleen om snoeihout wat u niet kwijt kunt in uw groene container. De takken halen wij op en versnipperen deze dus niet ter plekke.

Aanmelden kan door het formulier “aanmelden snoeihoutroute” op onze website in te vullen. Aanmelden kan tot maandag 11 oktober 12.00 uur.

Voor deze actie gelden de volgende voorwaarden:

U moet zich vooraf aanmelden.

Actie geldt alleen voor inwoners van de gemeente Elburg (geen bedrijven).

U mag maximaal 2 m³ tak- en snoeihout laten ophalen. Meer nemen wij niet mee.

De takken en snoeihout (geen boomstronken en coniferen) moeten in bundels (samengebonden takken) van max. 1 meter lang, max. 25 kilo per bundel en geschikt voor handmatige belading te worden aangeboden.

De takken mogen pas 1 dag voor de ophaaldatum verkeersveilig, zichtbaar en makkelijk bereikbaar aan de openbare weg worden neergelegd.

De takken moeten voor 07.30 uur op de ophaaldag aan de weg liggen.

Buren mogen takken en snoeihout niet bij elkaar neerleggen.

De eerstvolgende snoeihoutactie is dinsdag 16 november 2021.

Besluiten raadsvergadering Elburg 27 september 2021

Bijzonderheden: er is afscheid genomen van Mark Wijnne als VVD-burgerraadslid.

De volgende voorstellen zijn als hamerstuk aangenomen/vastgesteld:

Turnzaal SSS en gymzaal De Wimpel.

Beleid inwonersparticipatie in de omgevingswet.

Beleidsplan Water en Riolering.

Verordening nadeelcompensatie Elburg.

Nota waardering en afschrijving 2022-2025.

Er is gesproken over de volgende onderwerpen:

Voorstel Wijzigingen Doelgroepenbeleid: dit voorstel is unaniem aangenomen. Daarnaast is er een motie in meerderheid aangenomen waarbij het college wordt opgeroepen een specifieker beleid voor de huisvesting van aantallen arbeidsmigranten te ontwikkelen.

Motie vreemd: Borstonderzoek is ook unaniem aangenomen, een oproep aan de betrokken staatssecretaris om de tijdsinterval voor het periodiek borstonderzoek voor vrouwen niet te verlengen van tweejaarlijks naar driejaarlijks.

Politieke Avond!      RaadElburg

Beeldvormende Commissievergaderingen 11 oktober 2021

Op maandag 11 oktober 2021 gaan de raadsleden in gesprek met ambtenaren en burgemeester en wethouders over diverse onderwerpen. De bijeenkomst start om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis.

Bij elk onderwerp is er voor inwoners, bedrijven en instellingen ruimte om aan de raadsleden duidelijk te maken wat zij vinden van een onderwerp dat op de agenda staat: inspreken.
Wie in vijf minuten een opvatting over een of meer van de onderwerpen aan de raadsleden duidelijk wil maken, kan zich bij de griffie melden via griffie@elburg.nl of telefonisch via 0525-688688.

Onderwerpen:

Afwegingskader Energieopwekking

De gemeente Elburg wil (uiterlijk) in 2050 een energie neutrale gemeente zijn. Om dit doel te behalen is het nodig veel energie te besparen en de energie die we gebruiken duurzaam op te wekken.

Het afwegingskader geeft o.a. aan wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn voor de ontwikkeling van duurzame energieopwekking binnen de gemeente Elburg.

Omgevingswet: Adviesrecht en verplichte participatie omgevingsvergunningen

Soms past een aanvraag omgevingsvergunning niet binnen het omgevingsplan. Het college stelt een lijst van situaties voor, waarbij de raad om een bindend advies moet worden gevraagd.
Daarnaast het voorstel dat de raad activiteiten die niet passen binnen het omgevingsplan kan aanwijzen waarvoor participatie verplicht is. In dat geval moet degene die een omgevingsvergunning wil aanvragen aangeven, of, en zo ja hoe, burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de aanvraag zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

Omgevingswet: Besluit delegatie omgevingsplan

Een voorstel waarbij bepaalde bevoegdheden van de raad worden overgedragen aan het college met als doel eenvoudigere, snellere besluitvorming.

De agenda van een politieke bijeenkomst is pas definitief als de agenda aan het begin van een vergadering is vastgesteld. Tot dat moment kan er nog iets veranderen.

Openbaar
De vergadering van de beeldvormende commissie is openbaar en vindt plaats in het gemeentehuis. De vergadering wordt online uitgezonden en is terug te zien via www.elburg.nl/beeldvorming. Hier vindt u ook de actuele en volledige agenda.

Voor meer informatie kunt u via griffie@elburg.nl of telefonisch via 0525-688688 contact opnemen met de griffie.

Vanaf hier onder kennisgeving

Omgevingsvergunningen:

Sportlaan 5, 8084 VA ’t Harde
Activiteiten Bouwen en Reclame: het vervangen van de handelsreclame, het vervangen van de bestaande dakinstallatie, het wijzigen van de brandwerende scheiding en het toevoegen van anti-rampalen tegen de gevel.

Mezenbergerweg 12A, 8085 SV Doornspijk
Activiteiten Bouwen en Planologisch afwijkend gebruik: het uitbreiden van de woning.

Sloopmeldingen:

Kernhoopweg 57, 8084 VJ ’t Harde: het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het hoofdgebouw.

Havenkade 35, 8081 GR Elburg: het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een bijgebouw.

Binnengekomen aanvragen:

Verlengde Haerderweg 5R M13, 8085 RJ Doornspijk
Activiteit Planologisch afwijkend gebruik: het tijdelijk mogen wonen in een recreatiewoning.

!
Afbeelding
Sprekers en artiesten laten van zich horen tijdens ‘Leven in het Licht’ 13 aug, 08:18
Afbeelding
Lokale kunstenaars presenteren zich op unieke wijze in de gemeente Oldebroek 12 aug, 13:51
Afbeelding
Open dag MFC Hart van Oosterwolde 12 aug, 13:13
Afbeelding
Nieuw seizoen voor Wezeper badmintonners 12 aug, 09:51
Afbeelding
Braderie en muziek centraal tijdens vijfde Vestingdag in Elburg 11 aug, 08:12
Afbeelding
Oogstfeest gaat niet door 10 aug, 16:52
Afbeelding
Evert van ‘t IJssel: van karpervisser tot omroeper (en nog veel meer) 10 aug, 08:05